ŠTATÚT

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Nezisková organizácia CARMENTA

vydaný dňa 28.9.2016

I.

Názov, sídlo neziskovej organizácie a zakladateľ

 1. Názov : Nezisková organizácia CARMENTA
 2. Sídlo : : Agátová č.5, 841 01 Bratislava

II.

Čas na aký sa nezisková organizácia zakladá:

Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

organizovanie seminárov, školení, besied, stretnutí, kurzov, príprava projektov, prezentácií so zameraním na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a sociálnu oblasť,

výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby so zameraním na informačné služby v uvedených oblastiach prostredníctvom internetu a drobných tlačovín:

 

 • analýzy, rozbory, hodnotiace správy, príprava projektov, spracovanie a realizácia projektov.

 

IV.

Spôsob zverejnenia podmienok
poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb.

 1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
  1. v sídle organizácie,
  2. na základe žiadosti ich zasiela poštou,
  3. na internete a pod.

V.

Orgány neziskovej organizácie

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

 1. Správna rada
 2. Riaditeľ neziskovej organizácie
 3. Revízor

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

 1. Správna rada najmä:
  1. schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka),
  2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
  3. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtového obdobia,
  4. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
  5. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočnosti v registri,
  6. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
  7. volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva revízora,
  8. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
  9. rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej zmluve,
  10. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
 2. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.
 3. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva , pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 4. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu revízora, alebo jednej tretiny členov správnej rady. Funkčné obdobie správnej rady je 4 ročné.
 5. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
 6. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
 7. Členstvo v správnej rade zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia.
  2. odstúpením,
  3. odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia tohto zákona alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky,
  4. smrťou.

Riaditeľ

Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

 1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.
 3. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 4. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
 5. Riaditeľa správna rada odvolá, ak:
  • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  • koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou a štatútom,
  • to navrhol revízor alebo člen správnej rady.

Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie revízora je 4 ročné.
 2. Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 165 969 eur alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 31 a.
 3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
 4. Revízor najmä
  1. preskúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
  2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
  3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Revízor je oprávnený

 1. navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
 2. podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
 3. navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 4. zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
 5. upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy alebo štatútu.
 1. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 2. Revízora volí a odvoláva správna rada.
 3. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

Člen správnej rady, riaditeľ a revízor nesmie

 1. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie .
 2. sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

VI.

Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

Zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu 5 rokov.

VII.

Hospodárenie neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok úsprávy v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Majetok neziskovej organizácie tvoria
  1. vklady zakladateľov,
  2. príjmy z vlastnej činnosti,
  3. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
  4. dedičstvo,
  5. dary od fyzických osôb a právnických osôb.
 3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 4. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácií poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácii zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtuobce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.
 5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.
 6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

VIII.

Výročná správa

 1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.
 2. Výročná správa obsahuje
  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
  2. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  3. výrok auditora k ročnej účtovnej závierke, ak ju auditor overoval,
  4. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  5. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
  6. stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
  7. zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  8. ďalšie údaje určené správnou radou.
 3. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

IX.

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje
  1. uplynutím času, na aký bola založená,
  2. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
  3. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
  4. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
  5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  6. ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 (preukázať splnenie podmienok upravených osobitnými predpismi),
  7. ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3.
 2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
 5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.
 6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.
 7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.

X.

Poskytovanie informácií

Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie, príp. podľa požiadaviek.

XI.

Záverečné ustanovenia

Zakladateľ rozhodol, že oprávnenia zakladateľa prechádzajú na správnu radu.